top of page

Om oss

Lantgården ligger i ett lugnt område i Viby, Sollentuna. Vi har naturen nära och skogen precis utanför grinden. Vår stora förskolegård inbjuder till fysisk lek och lärande med olika motoriska och pedagogiska aktiviteter.

Utbildningen

Förskolan utgör det första steget i utbildningssystemet och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vårt pedagogiska uppdrag och förskolans mål finns formulerade i Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Skollagen (SFS 2010:800). 

I utbildningen ingår undervisning som förskolläraren har ett särskilt ansvar för att den genomförs. Undervisning sker utifrån planerade tillfällen men kan också ske vid spontana tillfällen när barnens intressen vid stunden fångas upp.

Alla i arbetslaget har ett ansvar för att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.

I utbildningen sker lärande och utveckling kontinuerligt.

 

Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus när vi planerar utbildningen. Vi tar barnens frågor på allvar och lyssnar på deras berättelser, hypoteser och teorier kring stora och små frågor.  

Vi delar upp barnen i mindre grupper i våra temaarbeten och använder oss av pedagogisk dokumentation för som ett stöd att utveckla, involvera och dokumentera olika lärprocesser i undervisningen.

I temaarbetet flätar vi in läroplanens alla målområden.

Inriktning- profil

Utomhuspedagogik

Utbildningen, undervisningen och leken sker till största delen ute på vår gård, i skogen eller i vår närmiljö. Vi tar vara på utomhusmiljöns möjligheter till lärande, utforskande och lek. Som exempelvis skapande i sand, naturmaterial och snö eller undervisningstillfällen inom områdena matematik, fysik, motorik och språk. Ur ett jämställdhetsperspektiv anser vi att naturen erbjuder ett okodat material som inte är bundna till traditionella normer och utmanar barnen att använda sin kreativitet i samspel med andra.

Att vistas ute innebär att barnen på ett naturligt sätt får röra på sig och använda alla sina sinnen. De får tidigt en relation till naturen och bygger upp respekt och omtanke för natur, djur och klimat. Att tillbringa stora delar av dagen utomhus bidrar även till att minska risken för smittspridning. De barn som behöver sova gör det i våra vindskydd året om.

Forskning enligt friluftsfrämjande har visat att utomhusvistelse kan öka barns inlärningsförmåga, arbetsminne, självkänsla och sänka stressnivån.

Hållbarhet är viktigt för oss och därför är källsortering, kompostering och odling en del i utbildningen. Till stöd i det arbetet är vi med i Grön Flagg som ingår i det internationella nätverket Eco-Schools och är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt med hållbar utveckling i sin dagliga verksamhet.

På Lantgården har vi dockorna Veda och Barke som följer oss i vått och torrt och är ett verktyg vi använder oss av i utbildningen.

Våra ledord är:

Tryggt, roligt och lärorikt

 

Och vår vision är:

Alla barn skall lämna förskolan som trygga individer med en god självkänsla och en lust till att erövra ny kunskap som ett första steg i det livslånga lärandet.

En vanlig dag
Föräldrar berättar
Dokument
bottom of page