top of page

Verksamheten

Företagsidé

Vi arbetar efter Lpfö 18, Läroplan för förskolan, och vi följer respektive kommuns förskole- och skolplan. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller såväl övergripande och gemensamma mål såsom förskolespecifika. Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!

Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen till lek och utforskande aktiviteter i olika miljöer med naturen och uteverksamheten som fundament. Vi vill är att på ett tryggt och lustfyllt sätt utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv, där varje barn skall få uppleva glädjen i naturen och att de är en tillgång i gruppen. 

Tryggt, roligt och lärorikt!

Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana - till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten som bas. Veda och Barke tycker om att vara ute, - i skogen, på ängen, vid kärret, sjön eller bäcken, på skridskobanan, i skidspåret och i pulkabacken, det är därför Veda och Barke går på Frilufts Förskolor.

 

Upptäckarna, Utforskarna och Äventyrarna – Alla barn på Frilufts Förskolor får mycket tid för lek såväl organiserad som fri där pedagogerna deltar, inspirerar, vägleder och observerar, och sist men inte minst – har roligt tillsammans med barnen!

Till dig som förälder

Det kan vara ett stort och svårt val att välja förskola till sitt eller sina barn. När man väljer Frilufts Förskolor är vår strävan att alla föräldrar skall känna sig trygga och nöjda med valet. Vi ser oss som ett komplement till barnens övriga tid och liv. Vårt mål är att barnen genom att vistas i naturen med sina grupper och Veda och Barke, skall få en trygg, rolig och lärorik förskoletid, där naturen är den bästa lek- och läroplatsen. Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, och vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik. Våra förskolelokaler är traditionella men vårt arbetssätt är att flytta ut så mycket som möjligt av verksamheten, allt efter väder och vind. 

 

Vid varje terminsstart får Du din förskolas Verksamhetsplan, där mål och metoder, verksamhet och aktiviteter samt övrigt som är viktigt för terminen presenteras. Individuella utvecklingsplaner gör Ni tillsammans med barnets ansvars-pedagog vid de återkommande utvecklingssamtalen. För att säkerställa kvalitet, lek och lärande har Frilufts Förskolor en gemensam ”grön tråd” och vi jobbar efter skrivna riktlinjer där vi övar, prövar och lär med utomhuspedagogiken.

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar"

Natur och miljö

Barn skaffar sig erfarenhet av sin omgivning genom sinnesupplevelser. Genom att smaka, lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barn begrepp om olika föremål, tid och händelser. Upplevelser leder till resonemang kring olika förteelser och stimulerar till fortsatta undersökningar och upptäckter. Upptäckterna i naturen gör barnen nyfikna, samtal om likheter och olikheter, frågor som hur? och varför? inställer sig lätt. Allt detta gör att barnen på ett konkret och lustfyllt sätt lär sig hur naturen fungerar.

Allemansrätt och ekologiskt förhållningssätt

Förskolan skall medverka till att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi lär barnen om allemansrätt och vad allemansskyldighet innebär.

Naturvetenskapliga experiment

Naturen bjuder på otaliga möjligheter till naturvetenskapliga experiment. Allt från att bygga fördämningar i bäckar, göra vassbåtar och mäta flytförmågan hos olika material till att experimentera med växter och bilda matematiska begrepp genom att mäta och räkna.

Rörelse
Den dagliga utevistelsen syftar till att stimulera den motoriska utvecklingen. Att springa, hoppa, klättra och ta sig fram där marken är kuperad är viktiga färdigheter att erövra och utveckla.

Bild och form

Med naturen som inspirationskälla utforskar vi om färg, form och hur olika material känns. Vi flätar med gräs och använder oss av naturens material vid många skapande aktiviteter. Vi tar med oss färg och papper för att måla ute på gården, i skogen, vid vattnet och på snön. Vi leker ofta och gärna med lera, sand och vatten.

Lek och sång

Leken har många viktiga funktioner. Den är ett viktigt instrument för att träna barnens sociala kompetens. I lek och sång övas dessutom barnens motorik, jaguppfattning, begreppsbildning, kroppsuppfattning, kommunikation, förmåga att koncentrera sig och sortera sinnesintryck. Förskolepedagogerna har en viktig roll i leken som inspiratörer, observatörer och organisatörer. Barn leker för att lära.

bottom of page